1. Trang chủ
 2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 3. Bảng cân đối tài khoản & Báo cáo tài chính

Bảng cân đối tài khoản & Báo cáo tài chính

I. Bảng cân đối tài khoản

 1. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 111 lên không đúng thì làm thế nào?
 2. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?
 3. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 334 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?
 4. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 332 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?
 5. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ mặc dù đã rút và chi hết thì làm thế nào?
 6. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 336 lên không đúng thì làm thế nào?
 7. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 137, 337 lên không đúng thì làm thế nào?
 8. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 431 lên không đúng thì làm thế nào?
 9. Khi xem bảng cân đối tài khoản, phát sinh có TK 1121 tại cột phát sinh trong kỳ không bằng cột lũy kế từ đầu năm?
 10. Khi xem Bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên Nợ TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 714 và 715 (tổng số thu trong năm) thì làm thế nào?
 11. Khi xem bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên có TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 814 và 815 (tổng số chi trong năm) thì làm thế nào?

II. Báo cáo tài chính (B01-X)

 1. Chỉ tiêu Các khoản phải thu trên B01-X: Báo cáo tài chính không bằng số dư cuối kỳ TK 311 trên Bảng cân đối tài khoản
 2. Khi xem báo cáo Tình hình tài chính thấy Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn không bằng nhau thì làm thế nào?
 3. Làm thế nào để trên báo cáo tài chính phần II- Báo cáo kết quả hoạt động, và phần III – Lưu chuyển tiền tệ có số liệu ở cột năm trước?
 4. Khi xem báo cáo tài chính phần III – Lưu chuyển tiền tệ các khoản chi hiển thị số tiền âm thì làm thế nào?

III. Mẫu số C03/CCTT- Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

 1. Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT- Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB 
 2. Làm thế nào khi kiểm tra số liệu báo cáo tài chính có chênh lệch giữa C03/CCTT và B01-X?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY