Báo cáo ngân sách xã

 • Báo cáo thu
 • Báo cáo chi 
 • Báo cáo cân đối 
 • Biểu số 58
 • Biểu số 59
 • Biểu số 60
 • Biểu số 62

 1. Tôi muốn xem được số tiền chi lũy kế trên Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thì làm như thế nào?
 2. Khi xem Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy cột Quyết toán Đầu tư phát triển ( cột 6) không lên số liệu thì làm như thế nào?
 3. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã cột dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?
 4. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã, cột quyết toán chi lên không đúng số liệu thì làm như thế nào?
 5. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy tổng số chi không khớp với số dự toán sử dụng trong kỳ trên Mẫu số 01a/SDKP-ĐVDT thì làm như thế nào?
 6. Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã bị treo máy không mở được báo cáo thì làm như thế nào?
 7. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy chỉ tiêu Chi chuyển nguồn hiển thị nhưng không có số liệu thì làm thế nào?
 8. Khi xem Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS lên không đúng số liệu thì làm như thế nào?
 9. Tại sao tôi không tìm thấy Biểu số 12: Quyết toán chi đầu từ phát triển trên phần mềm?
 10. Khi xem Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển không lên số liệu thì làm thế nào?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

 1. Khi xem Biểu số 58 nhưng cột mã Tính chất Nguồn kinh phí, Loại khoản, Mục, Tiểu mục bị bỏ trống thì làm như thế nào?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

 1. Khi xem Biểu số 59 nhưng cột mã Tính chất Nguồn kinh phí, Loại khoản, Mục, Tiểu mục bị bỏ trống thì làm như thế nào?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

 1. Khi xem Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương, Tổng số thu chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Cập nhật 30/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY