1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Mẫu dọc – Tùy chỉnh) thêm Mã dự phòng