Thu tiền mặt tại xã, thu khoán

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

– Các khoản thu ngân sách xã bằng tiền mặt (chưa nộp vào Kho bạc) được nhập vào quỹ của xã.

Căn cứ vào phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

– Thu tiền nhận khoán (thầu vườn cây, đầm ao, ruộng, tiền cầu phao, bến bãi…)

  • Trường hợp người nhận khoán nộp toàn bộ tiền khoán trong một kỳ bằng tiền mặt.

Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng giao khoán và phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

  • Trường hợp người nhận khoán nộp tiền khoán làm nhiều lần bằng tiền mặt theo thỏa thuận trên hợp đồng

Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng giao khoán và phiếu thu tiền mặt từng lần nộp, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Số tiền thu ngay sau khi ký hợp đồng)

Nợ TK 311 – Các khoản phải thu (Số tiền giao khoán chưa thu được)

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

  • Khi thu được các khoản nợ về giao khoán, căn cứ vào phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (Số tiền nợ thu được)

Có TK 311 – Các khoản phải thu (Số nợ còn lại thu được)

2. Mô tả nghiệp vụ
  • Khi phát sinh hoạt động thu tiền mặt, kế toán lập phiếu thu tiền mặt, chuyển cho kế toán trưởng và chủ tịch UBND ký duyệt.
  • Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt sang cho thủ quỹ để thủ quỹ tiến hành thu tiền của người nộp.
  • Thủ quỹ thu tiền, ký nhận trên phiếu thu và tiến hành nhập quỹ tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ tiền mặt
  • Kế toán dựa vào phiếu thu đã có ký nhận của thủ quỹ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 16/01/2020, kế toán thu tiền thầu vườn cây cả năm 2019, số tiền 10.000.000 đ, thu ngay 1 lần chưa nộp vào kho bạc.
Thu vào nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805, khoản 338, tiểu mục 7199

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu. Nhấn Thêm phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 337, 311; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S08-X: Sổ phải thu.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY