1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC

Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC

1. Mục đích

Kế toán có thể theo dõi tài sản theo TT 23/2023/TT-BTC từ năm tài chính 2023.

2. Chi tiết thay đổi

Ngày 25/04/2023 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/06/2023.

TT23/2023/TT-BTC bổ sung tên loại, thay đổi tỷ lệ hao mòn so với TT45/2018/TT-BTC.

Kể từ phiên bản R27, phần mềm cập nhật danh mục loại tài sản theo TT23, cho phép người dùng chuyển đổi loại tài sản cho các tài sản đang thẻo dõi theo TT45.

Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Dữ liệu tạo mới

1. Phần mềm cập nhật lại danh mục Loại tài sản cố định ngầm định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC.

2. Để kiểm tra danh mục Loại tài sản cố định, anh/chị vào Danh mục/Loại tài sản cố định.

Trường hợp 2: Dữ liệu đang sử dụng 

– Trường hợp dữ liệu có kết nối với phần mềm QLTS:

  • Phần mềm tự động cập nhật danh mục Loại tài sản cố định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC.
  • Đối với các chứng từ liên quan tới tài sản cố định anh/chị đã nhập liệu trước đó, chương trình vẫn giữ lại và không thay đổi thông tin.

– Trường hợp dữ liệu không kết nối với phần mềm QLTS:

Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm hiển thị thông báo về việc cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC và luôn hiển thị cho đến khi anh/chị thực hiện cập nhật thông tư.

Các bước cập nhật thông tư:

Khi hiển thị thông báo như trên, anh/chị nhấn Chuyển đổi ngay hoặc vào Tệp/Cập nhật thông tư/Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

Bước 1- Giới thiệu:

1. Chương trình hiển thị thông tin Giới thiệu. Nhấn Tiếp tục.

2. Chương trình hiển thị màn hình Sao lưu, anh/chị nên thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi.

Bước 2 – Chuyển loại tài sản:

1. Trên màn hình Chuyển loại tài sản, chương trình mặc định chỉ hiển thị những tài sản mà có Loại tài sản cố định chưa được chuyển đổi theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC.

Trường hợp anh/chị muốn hiển thị toàn bộ, bao gồm cả tài sản cố định có Loại tài sản cố định đã chuyển loại và chưa được chuyển loại theo Thông tư 23/2023/TT-BTC thì anh/chị bỏ tích Chỉ hiển thị loại tài sản chưa chuyển đổi loại.

2. Anh/chị có thể thực hiện chuyển loại cho từng tài sản hoặc nhiều tài sản cùng lúc:

– Chuyển đổi từng tài sản: Tại dòng tài sản cần chuyển đổi, chọn loại tài sản mới ở cột Thông tư 23/2023/TT-BTC.

Ví dụ: Tài sản Xe tải cần chuyển từ loại tài sản Xe tải các loại sang loại Xe tải dưới 1 tấn thì tại cột Thông tư 23/2023/TT-BTC chọn loại tài sản là Xe tải dưới 1 tấn. 

– Chuyển đổi cho nhiều tài sản: Tích chọn các Tài sản cố định đó, chọn Chuyển nhiều tài sản cùng loại, chương trình sẽ hiển thị danh sách Chọn loại tài sản Thông tư 23/2023/TT-BTC để anh/chị chọn Loại tài sản cố định cần chuyển.

3. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3 – Kiểm tra chứng từ:

1. Chương trình chia thành 3 nhóm chứng từ:

  • Đối với nhóm chứng từ bị xóa sau khi chuyển đổi, chương trình lấy lên các chứng từ Khấu hao tài sản cố định và Hao mòn tài sản cố định mà trong đó có ít nhất một tài sản cố định có tỷ lệ hao mòn thay đổi theo Thông tư 23/2023/TT-BTC.
  • Đối với nhóm chứng từ Đánh giá lại, chương trình sẽ lấy lên chứng từ mà có ít nhất một Tài sản cố định có tỷ lệ hao mòn thay đổi theo Thông tư 23/2023/TT-BTC, mặc định sẽ lấy Tỷ lệ HM (%) thuộc cột Sau khi chuyển đổi bằng Tỷ lệ HM (%) thuộc cột Theo TT 23, anh/chị có thể sửa lại.
  • Đối với nhóm chứng từ cập nhật tài khoản nguyên giá mới, chương trình sẽ lấy lên các chứng từ có Tài sản cố định mà trong khi khai báo trong danh mục Tài sản cố định đang chọn tài khoản nguyên giá khác với quy định của Thông tư 23/2023/TT-BTC. Mặc định TK nguyên giá thuộc cột Sau khi chuyển đổi bằng với TK nguyên giá thuộc cột Theo TT23, anh/chị có thể sửa lại.

2. Anh/Chị có thể Xuất ra Excel để phục vụ cho việc đối chiếu lại dữ liệu sau khi chuyển đổi xong.

3. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4 – Xác nhận và cập nhật:

1. Anh/Chị xác nhận lại thông tin sau khi đã kiểm tra ở bước trước, hoặc nhấn vào tại đây để tải lại tệp kết quả chuyển đổi để kiểm tra lại lần nữa.

2. Nhấn Thực hiện.

3. Chương trình hiển thị thông báo Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC thành công.

4. Nhấn Kết thúc chương trình hiển thị màn hình thông báo cần bảo trì dữ liệu, anh/chị nhấn bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu sau khi cập nhật thành công.

Cập nhật 28/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY