Báo cáo Chi ngân sách

 • Báo cáo ngân sách xã
 • Báo cáo công khai
 1. Khi xem Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã thấy Tổng số chi lên sai số tiền thì làm thế nào?
 2. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã cột dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?
 3. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy số quyết toán chi lên không đúng so với Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS thì làm như thế nào?
 4. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy tổng số chi không khớp với số dự toán sử dụng trong kỳ trên Mẫu số 01a/SDKP-ĐVDT thì làm như thế nào?
 5. Tôi muốn xem được số tiền chi lũy kế trên Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thì làm như thế nào?
 6. Khi xem Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy cột Quyết toán Đầu tư phát triển ( cột 6) không lên số liệu thì làm như thế nào?
 7. Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã bị treo máy không mở được báo cáo thì làm như thế nào?
 8. Khi xem Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS thấy tổng số chi không khớp với số dự toán thực chi phát sinh trong kỳ trên Mẫu số 02a/SDKP-ĐVDT thì làm thế nào?
 9. Tại sao tôi không tìm thấy Biểu số 12: Quyết toán chi đầu từ phát triển trên phần mềm?
 10. Khi xem Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển không lên số liệu thì làm thế nào?
Cập nhật 20/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY